فلسفه

کتاب خریدن

دو روز بعد از انتخابات، سه کتاب خریدم: پوپولیسم جهان و تأملات فیلسوف از آرتور شوپنهاور سرشت تلخ بشر، آیزایا برلین این بار می دانستم که چه کتابهایی باید بخرم.

ادامه نوشته ←