شورای رقابت

من، دکتر پژویان و باقی قضایا…

پیش از تحریر چند سال پیش، با دکتر پژویان که به تازگی به ریاست شورای رقابت منصوب شده بود تماس گرفتم تا از وی برای حضور در همایشی که قرار بود در گروه طیف برگزار کنیم، دعوت کنم. اگرچه در آن تماس، برخورد و نحوة صحبت دکتر پژویان، برایم دور از انتظار و عجیب بود، […]

ادامه نوشته ←